Vi ska ta jägarexamen tillsammans!  Vi studerar teorin i lugn och ro med hjälp av kurs online där man kan få allt uppläst och med hjälp av spel och tillgång till massor med övningsfrågor blir studierna lättare och roligare.

Vad är jägarexamen?

En godkänd jägarexamen krävs för att kunna bli beviljad licens för jaktvapen (licensansökan görs hos polisen). Har man blivit beviljad licens för jaktvapen så har man också möjlighet att jaga med sådant vapen. En komplett jägarexamen består av ett teoretiskt prov och tre praktiska delprov (hagelgevärsprov, grundprov kulgevär samt högviltprov för kulgevär). En komplett examen ger behörighet för samtliga för jakt i Sverige godkända vapentyper. Man kan välja att göra det teoretiska provet och exempelvis hagelgevärsprovet. Med dessa båda prov godkända så är man behörig att söka licens för och jaga med hagelvapen.

Det finns ingen nedre åldersgräns för att få ta en jägarexamen. Man måste dock ha de fysiska förutsättningarna för att kunna hantera vapen på ett säkert sätt för att få göra de praktiska delproven.

Hur går det till?

Teori

Du får ett medemskap på Jägarexamen Online där du lär dig hela jaktteorin på ett väldigt strukturerat och effektivt sätt genom att spela hela Jaktresan. Det är både roligt och ger dig precis den kunskap du behöver för att klara teoriprovet.

Jägarexamenkurs

Om vi märker att det behöv mer hjälp med studierna bokar vi en jägarexamenkurs tillsammans.

Teoriprov

På teoriprovet ska du visa att du har de teoretiska kunskaperna som krävs för att bedriva jakt på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Teoriprovet består av 70 flervalsfrågor som ska besvaras inom högst 60 minuter. För att bli godkänd måste minst 60 frågor vara rätt besvarade. Du måsta alltså svara rätt på 85 % av frågorna.

Övningskytte

Vi bokar tid för övningsskytte på lämplig skytteklubb.

Hagelgevärsprov

Hagelgevärsprovet är till för att säkerställa att du kan hantera ett hagelvapen på ett säkert sätt, att du kan bedöma avstånd till olika mål och att du har god precision när du skjuter på både rörliga och stillastående mål.

Du måste få godkänt på teoriprovet innan du får göra hagelgevärsprovet.

Provets upplägg

Hagelgevärsprovet innehåller fyra moment:

  • Säker hagelgevärshantering
  • Avståndsbedömning
  • Lerduveskjutning
  • Skjutning mot markmål

Säker hagelgevärshantering

Momentet säker hagelgevärshantering innehåller följande två delmoment:

  • Speciell hagelgevärshantering, där du blir ombedd att utföra vissa handlingar med ett hagelgevär på en särskild provplats. Vapenhanteringen kontrolleras och bedöms därvid i detalj enligt ett särskilt program.
  • Allmän hagelgevärshantering, där din vapenhantering ska kontrolleras och bedömas allmänt i samband med att avståndsbedömning, lerduveskjutning och skjutning mot markmål genomförs.

Avståndsbedömning

Vid momentet avståndsbedömning kontrolleras din förmåga att bedöma om ett mål är inom skotthåll för hagel eller inte.

Sammanlagt kommer du att bli visad sex viltmåltavlor, fem däggdjursfigurer samt en fågelsiluett mot fri himmel. Din uppgift är att markera ett skott med geväret mot de figurer du anser vara inom hagelhåll samt avstå att markera skott mot de figurer som du anser vara utom hagelhåll.

En bra tumregel att lägga på minnet är att om figurerna är 15-20 meter ifrån dig så är de inom hagelhåll och om figurerna är 30-40 meter ifrån dig så är de utom hagelhåll.

För att bli godkänd måste du göra rätt bedömning på samtliga sex viltmåltavlor.

Kombinationsprov

Vissa provledare slår ihop momenten säker vapenhantering och avståndsbedömning till ett så kallat “kombinationsprov”.

Ett kombinationsprov går ut på att du förflyttar dig efter en markerad stig där det förekommer olika hinder där du måste påvisa god hantering av vapnet. Längs stigen kommer det även att finnas sex platser där du kommer att ha möjlighet att markera skott mot viltfigurer som är utplacerade på olika avstånd.

Lerduveskjutning

Vid momentet lerduveskjutning blir du ombedd att skjuta mot sex lerduvor som kastas rakt ut och bort från en plats omedelbart intill dig. Denna typ av skytte kallas för “frånskott”.

Tänk på att du inte får ha vapnet anlagt (redo att avfyras) när duvan kastas, utan det är först när duvan kastas som du får lyfta vapnet till axeln och avlossa skott.

För att bli godkänd måste du träffa fyra av sex lerduvor och du får avlossa max två skott per duva.

Skjutning mot markmål

Vid momentet skjutning mot markmål blir du ombedd att skjuta mot två rörliga mål på 20 meters avstånd.

Ett mål kommer att röra sig åt höger och ett åt vänster. Denna typ av skytte kallas för “sidoskott”.

Du får inte ha vapnet anlagt (redo att avfyras) innan måltavlan börjar röra sig, utan det är först när den rör sig som du får lyfta vapnet till axeln och avlossa skott.

För att bli godkänd måste båda målen träffas med ett visst antal hagel inom träffområdet på måltavlan och du får avlossa max två skott per mål.

Efter provet

Om du blir helt underkänd på hagelgevärsprovet så får du avlägga ett nytt prov en annan dag.

Om du endast blir underkänd på ett av momenten avståndsbedömning, lerduveskjutning eller skjutning mot markmål så kan du få göra om det momentet redan samma dag.

Efter att du blivit godkänd på teoriprovet och hagelgevärsprovet så har du rätt att söka licens för jakt med hagelvapen. Avser du att enbart jaga med hagel så behöver du inte genomföra de övriga praktiska proven (grundprovet för kulgevär och högviltsprovet).

Grundprov för hagelgevär

Grundprovet för kulgevär är till för att säkerställa att du kan hantera ett kulvapen på ett säkert sätt och att du har god precision när du skjuter på stillastående mål.

Du måste få godkänt på teoriprovet innan du får göra grundprovet för kulgevär.

Boka grundprovet för kulgevär

I varje län finns ett antal större jaktskyttebanor som även är provbanor för jägarexamen. Knutna till dessa provbanor finns ett antal särskilt förordnade provledare för jägarexamen.

När du vill genomföra grundprovet för kulgevär så kontaktar du en provledare på en provbana nära dig.

Provets upplägg

Grundprovet för kulgevär består av två moment. Det första momentet är säker kulgevärshantering och det andra momentet är precisionsskytte.

Säker kulgevärshantering

Momentet säker kulgevärshantering innehåller följande två delmoment:

  • Speciell kulgevärshantering, där du som provtagare får utföra vissa handlingar med ett kulgevär enligt ett särskilt program, samtidigt som din vapenhantering bedöms av provledaren.
  • Allmän kulgevärshantering, där din vapenhantering kontrolleras och bedöms allmänt i samband med att momentet precisionsskjutning genomförs.

För att bli godkänd måste din vapenhantering vara helt korrekt och vapenvanan i övrigt godtagbar.

Precisionsskjutning

Vid momentet precisionsskjutning ska du skjuta fyra skott mot en måltavla på 80 meters avstånd i två omgångar.

I den första omgången ska du skjuta fyra skott på en måltavla från en skjutstol (skjutbänk). För att bli godkänd så måste alla kulhålen kunna täckas av en cirkelrund träffbildsmall med en diameter på 12 centimeter.

I den andra omgången ska du skjuta fyra skott på en måltavla med så kallat “jägarmässigt stöd” (sittandes med stöd för vapnet emot en trästolpe). För att bli godkänd så måste alla kulhålen kunna täckas av en cirkelrund träffbildsmall med en diameter på 17 centimeter.

Om bara den ena serien är godkänd så underkänns delprovet.

Efter provet

Om du blir helt underkänd på grundprovet för kulgevär så får du avlägga ett nytt prov en annan dag.

Om du endast blir underkänd på momentet precisionsskjutning så kan du få göra om det momentet redan samma dag.

Efter att du blivit godkänd på teoriprovet och grundprovet för kulgevär så har du rätt att söka licens för jakt med kulgevär klass 2, 3 och 4. Avser du att enbart jaga med dessa klasser så behöver du inte genomföra de övriga praktiska proven (grundprovet för hagelgevär och högviltsprovet).

Högviltsprovet

Högviltsprovet är till för att säkerställa att du har god precision när du skjuter med kulgevär på både stillastående och rörliga mål under tidspress.

Du måste få godkänt på teoriprovet och grundprovet för kulgevär innan du får göra högviltsprovet.

Boka högviltsprovet

I varje län finns ett antal större jaktskyttebanor som även är provbanor för jägarexamen. Knutna till dessa provbanor finns ett antal särskilt förordnade provledare för jägarexamen.

Provets upplägg

Högviltprovet genomförs med kulgevär och innehåller följande två delmoment:

  • Skjutning mot stillastående älgfigur
  • Skjutning mot löpande älgfigur

Provet inleds med att du avlossar ett skott mot en stillastående älgfigur. Efter några sekunder så kommer figuren att röra sig i sidled och medan älgfiguren är i rörelse ska du avfyra nästa skott. Proceduren upprepas därefter och älgfiguren kommer då att röra sig åt andra hållet.

När du har avlossat alla fyra skotten så har du avklarat en så kallad “serie”. För att en serie ska bli godkänd så måsta alla fyra skotten vara inom träffområdet på älgfiguren.

Vid provtillfället får du skjuta maximalt nio serier och av dessa nio serier så måste minst tre serier vara godkända för att högviltsprovet ska bli godkänt.

Efter provet

Om du blir underkänd på högviltsprovet så får du avlägga ett nytt prov vid ett annat tillfälle.

Efter att du blivit godkänd på teoriprovet, grundprovet för kulgevär och på högviltsprovet så har du rätt att söka licens för jakt med kulgevär klass 1.

Ansökan om jaktvapenlicens

En jägarexamen berättigar dig inte per automatik rätten att äga eller att låna ett jaktvapen. För att få äga eller låna ett jaktvapen så måste du först ansöka om en jaktvapenlicens hos Polisen och få ansökan beviljad.

Godkänd jägarexamen är en förutsättning för att söka vapenlicens i Sverige för jaktändamål. Du måste skicka med en kopia på ditt jägarexamenbevis när du söker din första vapenlicens.

Statligt jaktkort

Sist men inte minst måste du betala för ett statligt jaktkort för att få jaga. Det är Naturvårdsverket som handhar och ansvarar för det statliga jaktkortet.

Jaktkortet betalas via Jägarregistret och är ett bevis på att du har betalat viltvårdsavgiften. Jaktkortet ska alltid tas med på jakten.

Kravet på jaktkort gäller även personer som deltar aktivt i jakten utan att bära skjutvapen men har del i bytet. Kravet på jaktkort gäller däremot inte personer under 18 år som inte har vapenlicens.

Från och med jaktåret 2021 kostar jaktkortet 400 kronor och kan betalas med bankgiro eller online (kräver e-legitimation). Om du betalar med bankgiro skickas jaktkortet till din folkbokföringsadress 2-3 veckor efter att din betalning har registrerats. Om du betalar online så får du jaktkortet direkt i digitalt format.

Jaktkortet gäller från 1 juli till 30 juni och måste förnyas varje år.